Polska Akademia Nauk (PAN), powstała w roku 1952, uznawana jest za najbardziej prestiżową instytucję naukową w Polsce działającą poprzez wyłonioną w drodze wyborów korporację najwybitniejszych uczonych oraz placówki naukowe.

Najwyższym organem Akademii jest Zgromadzenie Ogólne, skupiające uczonych o największych osiągnięciach naukowych i najwyższym autorytecie; wybiera ono spośród członków krajowych Akademii  swoje organy wykonawcze (Prezydium i prezesa PAN).

Struktura korporacyjna Akademii obejmuje siedem Wydziałów skupiających członków reprezentujących pokrewne dyscypliny naukowe, siedem Oddziałów terenowych wykonujących zadania PAN w poszczególnych regionach kraju oraz 109 Komitetów naukowych i problemowych integrujących uczonych i badaczy z PAN i innych środowisk akademickich. Komitety naukowe czuwają nad rozwojem właściwej im dyscypliny wiedzy oraz nad rozwojem badań w zakresie szczególnych problemów interdyscyplinarnych, przygotowują ekspertyzy, pracują nad upowszechnieniem wyników badań, inicjują współpracę zagraniczną z ośrodkami badawczymi o zbliżonym profilu. Wydziały koordynują działalność placówek naukowych objętych zakresem ich działania i dokonują ich oceny.

Badania naukowe, będące statutowym zadaniem PAN, realizowane są w blisko osiemdziesięciu placówkach naukowych: instytutach badawczych, archiwach, bibliotekach, muzeach i stacjach zagranicznych PAN (w Paryżu, Rzymie, Wiedniu, Berlinie, Brukseli, Moskwie i Kijowie).

Podstawę międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej stanowią porozumienia o współpracy dwustronnej, a także przynależność PAN do ponad stu międzynarodowych organizacji naukowych na świecie. Informacje o bieżącej działalności PAN publikowane są w kwartalniku ACADEMIA, wydawanym w języku polskim i angielskim. Ponadto, w Akademii, w jej placówkach i komitetach, co roku wydaje się drukiem kilkaset publikacji naukowych, z czego blisko połowę stanowią czasopisma i serie wydawnicze. Prowadzona jest także działalność edukacyjna w ramach studiów uzupełniających, podyplomowych, doktoranckich oraz licznych kursów specjalistycznych.

Więcej: www.pan.pl

Drukuj